Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
I. ZMLUVNÉ STRANY

 1. Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku uzatvorenej medzi:
  a) predávajúcim, ktorým je firma Felicita, spol. s r. o., so sídlom na 9. Mája 254/23, 059 21 Svit, IČO: 36482170, DIČ: 2020020442 zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel s. r. o. Vložka č.: 13762/P, email:
  felicita@felicita.sk, tel. číslo: 0919 048 630 a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  b) kupujúcim v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou produktov. Pri objednávaní ako fyzická osoba – nepodnikateľ prosím uveďte Vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná ako adresa doručenia. Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky. Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na stránkach www.felicita.sk.
 3. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom eshopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie a kupujúci ju plne uznáva.
 4. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.
 5. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
  II. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU
 6. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v uvedenej dohodnutej cene s DPH.
 7. Objednávajúci bude pred potvrdením a odoslaním objednávky vyzvaný, aby označením políčka potvrdil, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, porozumel ich obsahu resp. že s nimi súhlasí. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné.
 8. Predmetom kúpy podľa kúpnej zmluvy uzavretej zmluvy na diaľku je tovar, ktorý je detailne definovaný podľa názvu, druhu, množstva, váhy, rozmerov, ceny a pod.
  v objednávke kupujúceho.
  III. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 9. Spoločnosť FELICITA, spol. s r. o. vyhlasuje, že osobné údaje spracováva v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 10. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa, ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.
 11. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia, odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu pričom údaje budú následne vymazané.
 12. Prevádzkovateľ internetových stránok www.felicita.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane. Vyhradzujeme si právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
  IV. OBJEDNÁVKA
 13. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.
 14. Kupujúci objednáva tovary predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.felicita.sk formou online objednávky, e-mailovou správou kupujúcim zaslanou predávajúcemu.
 15. Kupujúci má možnosť zaregistrovať sa na stránke. Ak ide o súkromnú osobu vyplní údaje ako sú používateľské meno, e-mail, kontaktné údaje: meno, priezvisko, oslovenie, adresu, mesto, PSČ, štát a telefónny kontakt. Ak ide o podnikateľa – firmu vyplní používateľské meno, e-mail a kontaktné údaje ako sú názov spoločnosti, IČO, DIČ, meno, priezvisko, oslovenie, adresu, mesto, PSČ, štát a telefónny kontakt.
 16. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú zmluvu uzavretú na diaľku uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na danej internetovej stránke kupujúcemu.
 17. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; prípadne fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH.
 18. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a zároveň nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 19. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci potvrdí objednávku. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 20. Pri objednávaní produktov sú uvedené aj podrobné informácie o vlastnostiach produktov (cena, hmotnosť, rozmery, šírka, dĺžka, … )
  V. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
 21. Každú objednávku môžete zrušiť do 14:00 hod. v deň objednania. Ak bola objednávka prijatá po 14:00 hod. môžete ju zrušiť nasledujúci deň do 14:00 hod. e-mailom na felicita@felicita.sk a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.
 22. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 23. V prípade, že kupujúci už zaplatil celú kúpnu cenu za zrušenú objednávku na tovar, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovým poukazom.
  VI. CENA TOVARU
 24. Cena tovaru je stanovená podľa cenníka predávajúceho. Uvedené jednotlivé ceny pri produktoch sú ceny v € vrátane 20 % DPH. Zákazník pri dokončení nákupu bude informovaný o celkovej sume k úhrade za objednaný tovar. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke nášho e-shopu v momente vykonania nákupu.
  VII. DODACIA LEHOTA
 25. Dodacia lehota v prípade objednaného tovaru, ktorý je na sklade a je objednaný do
  14:00 hod. v pracovný deň, bude doručený až nasledujúci deň po prijatí platby na účet. V prípade dobierky, pri objednaní tovaru do 14:00 hod., bude tovar dodaný v nasledujúci pracovný deň. Dodacia lehota bude v prípade objednávky po 14:00 hod. v pracovný deň v priebehu 2- 3 pracovných dní od prijatia objednávky od zákazníka. Osobitný prípad tvoria svadobné obrúčky, ktorých dodacia lehota je 7 až 30 dní od prijatia objednávky zákazníka.
 26. Predávajúci neberie na seba zodpovednosť za omeškanie dodávky tovaru spôsobené meškaním doručovacej služby.
  VIII. PLATOBNÉ PODMIENKY DORUČENIA TOVARU
 27. Objednaný tovar doručujeme bezplatne v rámci Slovenskej republiky pri objednávke nad 100,00 €, zákazník už neplatí nijaké iné poplatky za poštovné a balné. V prípade objednávky v hodnote do 99,99 € bude kupujúcemu účtovaná suma 3,00 €.
 28. Spôsob dopravy si volí zákazník sám cez formulár objednávky v e-shope alebo e-mailom.
  IX. PLATOBNÉ PODMIENKY
 29. Kupujúci si môže vybrať spôsob platby:
  a) prevod peňazí na účet predávajúceho 0491860952/0900 Slovenská sporiteľňa, bankový systém SEPA v tvare IBAN: SK3009000000000491860952,
  b) online okamžité bankové prevody prostredníctvom platobnej brány GP webpay- cez INTERNETBANKING – objednaný tovar môžete zaplatiť prevodným príkazom na zabezpečenej stránke Vašej banky s predvyplnenými údajmi o platbe (suma, variabilný symbol). S Vašimi údajmi neprichádzame do kontaktu, po transakcií sme oboznámení s úspechom/neúspechom transakcie. Banky, ktoré podporujú bankové prevody: Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, ČSOB, Poštová banka, UniCredit Bank, OTP banka, Fio banka, Prima banka, SBERBANK, ZUNO banka, mBank.
  c) Slovenskou poštou – dobierka.
 30. Originálna faktúra v listinnej podobe bude pri každej objednávke doručená spolu s tovarom. Faktúra zároveň slúži aj ako dodací a záručný list.
 31. Pri odovzdávaní tovaru platí objednávateľ cenu za tovar.
  XI. PREBERANIE TOVARU
 32. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
 33. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko bude tovar poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
 34. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k tovarom až uhradením plnej ceny.
  X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA, REKLAMÁCIE
  ZÁRUKA NA TOVAR
  Na zakúpený tovar v zmysle zákona sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade potreby sprostredkujeme aj
  pozáručný servis. Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
  Právo na záruku zaniká v prípade, že došlo k poškodeniu:
  a. mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na použitie,
  c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, do ktorého je tovar určený, d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  f. používaním tovaru v rozpore so všeobecnými zásadami, technickými normami, bezpečnostnými predpismi a inými podmienkami uvedenými v dokumentácii, resp. iným porušením záručných podmienok. g. vplyvom živelnej pohromy.
  REKLAMÁCIE
 35. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t. j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.
 36. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar vrátane kópie faktúry.
 37. Za predmet reklamácie sa považujú len výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie tovaru, vypadnutie kamienkov, poškodenie zapínania v dôsledku neopatrnej manipulácie, roztrhnutie (zlomenie šperku, zošúchanie pozlátenia, mechanické poškodenia nárazmi, či chemikáliami/ kozmetikou poškodené pozlátenia. U niektorých ľudí sa môže výnimočne objaviť alergická reakcia, prípadne zafarbenie pokožky pri kontakte so šperkom, čo nie je chybou materiálu, a preto táto skutočnosť nie je dôvodom na reklamáciu.
 38. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi vypísať reklamačný formulár, ktorý dostane e-mailom spolu s objednávkou tovaru. Reklamačný formulár je zákazníkom poskytnutý na stránke www.felicita.sk. Týmto oznámi predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu. Do listu (e-mailu) treba uviesť meno, priezvisko, adresu s popisným číslom, mesto, telefón, e-mail, číslo faktúry, druh tovaru a popis
  predmetu reklamácie. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
 39. Reklamovaný tovar odosielajte doporučene, v poistnej obálke (možné zakúpiť na pošte) alebo v bublinkovej obálke.
 40. Reklamovaný tovar prosím zasielajte na adresu:
  FELICITA, spol. s r.o.
  OC FORUM
  Nám. sv. Egídia 3290/124
  058 01 Poprad
 41. Predávajúci po vybavení reklamácie zašle tovar na svoje náklady na adresu spotrebiteľa. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru, je to 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví predávajúci reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  – odovzdaním opraveného tovaru,
  – výmenou tovaru,
  – vrátením kúpnej ceny tovaru,
  – vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  – odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 42. Na základe zákona č. 250/2007 má predávajúci povinnosť v prípade zamietnutia reklamácie poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia, ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy. Tento posudok musí predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Toto odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie; presnú identifikáciu posudzovaného výrobku; popis stavu výrobku; výsledok posúdenia; dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
 43. V prípade sťažností a podnetov nás prosím kontaktujte e-mailom na felicita@felicita.sk.
  XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 44. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
 45. Ak spotrebiteľ toto právo chce využiť je povinný, písomné odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, alebo e-mailom na adrese felicita@felicita.sk.
 46. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy povinný zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý obdržíte mailom pri objednávke tovaru.
 47. Lehota na odstúpenie od zmluvy bola zachovaná, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri pochybnostiach o doručení sa odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručenia. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
 48. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom “kamennom” obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
 49. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Tovar, ktorý je objednaný na zákazku ako sú napr. svadobné obrúčky, nie je možné vrátiť z
  dôvodu, že sa objednávajú a vyrábajú priamo pre daného zákazníka a predávajúci ich nebude schopný predať iným zákazníkom.
 50. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Teda, ešte pred jeho doručením.
 51. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci musí zároveň príslušný tovar odoslať predávajúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu:
  FELICITA, spol. s r.o.
  OC FORUM
  Nám. sv. Egídia 3290/124
  058 01 Poprad
  Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Po doručení tovaru bude kupujúcemu vrátená kúpna cena prevodom na ním určený účet, alebo poštovou poukážkou v zmysle zákona najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia od odstúpení zmluvy.
 52. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu. vrátane hodnoty za najlacnejší bežný spôsob doručenia ako i náklady preukázateľne vynaložené na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.
 53. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní. Patria tu:
  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť, a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  XII. POVINNOSŤ ZAPLATIŤ CENU ZA TOVAR
 54. Kupujúci je oboznámený s povinnosťou zaplatiť cenu za tovar potvrdením objednávky a to finálnym potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Kupujúci pri zmluve uzatvorenej prostredníctvom internetu si je vedomý svojho záväzku zaplatiť cenu, ktorý na seba preberá potvrdením objednávky.
  XIII. MIERY A VÁHY PREZENTOVANÉ PRI DANÝCH PRODUKTOCH
 55. Všetky miery produktu sú merané v najhrubšom a najširšom mieste šperku. Predávajúci nie je zodpovedný za nesprávne pochopenie tohto meracieho systému. Váhy zlatých šperkov sa zaokrúhľujú matematicky na 0,05g, pri strieborných šperkoch na 0,5g.
  XIV. ZÁVEREČNÉ USTONOVENIA
 56. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 57. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. Kupujúci je oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 58. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 59. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 60. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 61. Všetky texty a animácie na stránke e-shopu www.felicita.sk sú právne chránené a ich použitie vyžaduje súhlas prevádzkovateľa.
  Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorá sídli pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/ 7721 597, fax č.: 051/7721 596
  Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 1. augusta 2020.